Spreafico Eckly - Danced Work in Progress III

Arrangementsinformasjon

Danced Work in Progress er en danseforestilling som fornyer seg for hver oppsetning. Den baserer seg på materiale fra den livslange danseerfaringen til dansere med ulik bakgrunn. Som et arkiv, eller en encyklopedi, viser forestillingen mangfold, individuelle veivalg og hvordan utøverne bidrar til det vi kaller samtidsdans i dag.

Det koreografiske materialet består av sitater fra dansernes profesjonelle bakgrunn. De danser hver sine bevegelsesfraser på et minutt fra en tidligere forestilling som de har vært en del av. Danserne repeterer sine sitater i loop, like mange ganger som det er dansere på scenen. Denne repetisjonen gjør at publikum får sett hvert sitat i sin helhet. I løpet av forestillingen vil de med jevne mellomrom kopiere hverandres bevegelsesfraser i et forsøk på samklang. Resultatet blir et kaos av forskjellige epoker og bakgrunner som tidvis forenes.

Det sceniske materialet er ikke et resultat av koreografens kreativitet, men er et resultat av enkle regler og utøvernes repertoar. Det er summen av dansernes erfaringer og deres utøverkunnskap, og dreier seg altså om en fortolkningsbasert koreografi. Vi får oppleve hvordan dansernes erfaringer preger deres måte å lese det som skjer på scenen, og hvordan de fortolker den situasjonen de til enhver tid befinner seg i.

Lydbildet er også bygget på utdrag fra lyden og musikken som ble brukt i de forskjellige produksjonene som denne forestillingen bygger på. Hver av dansernes ti sitater vil tilsvare ti lydklipp som spilles når de danser.

Danced work in progress III blir presentert i samarbeid med Stavanger kunstmuseum og RAS – Regional arena for samtidsdans.

Konsept og organisering: Andrea Spreafico.
Koreografisk materiale og utøvere: Lene Aareskjold, Timothy Bartlett, Annabelle Bonnéry, Erlend Auestad Danielsen og Snelle Hall.
Lyd: Trond Lossius.
Co-produsert av BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Lydgalleriet.

Støttet av Bergen kommune.


Danced Work in Progress is a dance performance that renews itself each time it is presented. It’s based on material drawn from the professional experience of dancers with diverse backgrounds. Conceived as an archive or encyclopaedia, it shows diversity, individual choices regarding career paths, and how the performers contribute to what we call contemporary dance today.

The chorographical material consists of quotes from the dancers’ professional repertoires. They dance each their own minute-long phrases of movement from a past performance they have been a part of. The dancers repeat their quotes in a loop, as many times as there are dancers on the stage. This repetition gives the public the possibility to see each quote in its entirety. In an effort to create harmony during the performance, they will on a regular basis try to copy each other’s dance phrases. The result is a chaos of diverse epochs and dance backgrounds that occasionally unite. 

The scenic material is not a result of the choreographer’s creativity, but of simple rules and the dancers’ repertoires. It is the sum of the dancers’ experiences and their knowledge as performing artist, thus an interpretation-based choreography. We have the opportunity to experience how their past experiences influence their way of reading what is happening on stage and how they interpret the situation they find themselves in at any given time.

The soundscape is also constructed based on the music that was used for the various dance productions from which the performance is built. Each dancer’s ten quotes will correspond with ten sound clips that are played when they dance.

Danced Work in Progress III is presented in collaboration with Stavanger Art Museum and RAS – Regional Arena for Contemporary Dance.

Concept and organisation/coordination: Andrea Spreafico
Choreographic material and dancers: Lene Aareskjold, Timothy Bartlett, Annabelle Bonnéry, Erlend Auestad Danielsen and Snelle Hall
Sound: Trond Lossius
Co-produced by BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, RAS and Lydgalleriet
Suported by Bergen Municipality

danseforstilling