page view image

Laura Raicovich

Museet og den private samlingen

Informasjon
event image

For English, scroll down

Laura Raicovich, New York-basert skribent og kurator, vil i dette foredraget snakke om forholdet mellom den private samlingen og det offentlige kunstmuseet.

Raicovich har skrevet boka Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest (2021) hvor hun drøfter situasjonen i de amerikanske kunstmuseene. Boka er blant annet inspirert av hennes egen erfaring som direktør for Queens Museum i New York og tegner et tydelig bilde av utfordringene ved de amerikanske museene, som i stor grad er finansiert av enkeltpersoner, private filantroper og selskaper. Raicovich' engasjement henger sammen med en sterk tro på museenes potensial som forvaltere av flere stemmer, som de undertrykte eller oversette i den rådende samfunnsnormen. Tross utfordringer fortsetter hun å tro på museenes muligheter til å bidra til positive samfunnsendringer.

Vi har invitert Raicovich til å skrive en tekst til utstillingen Den forbudte skogen - Andreas Siqueland og Halvdan Hafstens samling. I den forbindelse har hun sett nærmere på forholdene i de norske kunstmuseene. Hvordan kan museene arbeide med sine private samlinger for å skape størst mulig forståelse og interesse blant et bredt publikum? Hva skjer når kunstmuseene i sine forsøk på å sikre stadig dyrere kunstverk til sine samlinger inngår avtaler med rike enkeltpersoner? Hvordan kan museene være tydelige og transparente overfor sitt publikum og tro mot etiske retningslinjer i en stadig mer krevende økonomisk situasjon?

Velkommen til et engasjerende foredrag med en radikal og kunnskapsrik forfatter og kurator. Foredraget blir holdt på engelsk.

Foto: Michael Angelo

Laura Raicovich, a New York-based writer and curator, will in this lecture discuss the relationship between private collections and public art museums.

Raicovich has authored the book Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest (2021), in which she explores the situation in American art museums. The book is partly inspired by her own experience as the director of the Queens Museum in New York and paints a clear picture of the challenges facing American museums, which are largely funded by individuals, private philanthropies, and corporations. Raicovich's advocacy is rooted in a strong belief in the potential of museums as agents of multiple voices, including those suppressed or marginalized in mainstream society. Despite challenges, she continues to believe in museums' ability to contribute to positive social change.

We have invited Raicovich to contribute a text to the exhibition "The Forbidden Forest - Andreas Siqueland and the Halvdan Hafsten Collection." In this context, she has examined the conditions in Norwegian art museums. How can museums work with their private collections to generate the greatest understanding and interest among a broad audience? What happens when art museums, in their efforts to secure increasingly expensive artworks for their collections, enter into agreements with wealthy individuals? How can museums be clear and transparent with their audiences and remain faithful to ethical guidelines in an increasingly challenging economic situation?

Welcome to an engaging lecture with a radical and knowledgeable author and curator. The talk will be in English.

Photo: Michael Angelo

kunst foredrag museum kunstmuseum kunstsamling